Belot.BG : Играй Белот  4.9.4.247 MODs

Belot.BG : Играй Белот 4.9.4.247 MODs

(28883)Card, Games

Game Information of Belot.BG : Играй Белот 4.9.4.247 MODs

App Name Belot.BG : Играй Белот
Package Name com.casualino.bgbelot
Version
Rating ( 28883 )
Size
Requirement
Updated
Installs 500,000+
Category Card, Games
Developer

Description of Belot.BG : Играй Белот MOD APK - Unlimited money for android

Belot.BG : Играй Белот Mod is a Card Android Game. This application has age restrictions, the recommended age for using 3+ years. The latest official version has been installed on 500,000+ devices. On a five-point scale, the application received a rating of out of 10, a total of 28883 people voted. (com.casualino.bgbelot)

🎉🎉🎉 Belot.BG се разраства! 🎉🎉🎉

Освен любимата ти игра Белот, вече ще имаш възможността да се насладиш на Блато, Табла, Сантасе и Quiz напълно безплатно в същото приложение!

🎈🎈🎈 Играй Trivia, Блато, Табла, Сантасе и Белот на едно място! 🎈🎈🎈

Работихме усилено, за да можем да разработим платформа, поддържащата любимите на всички бордови и картови игри. Игра на Блато, Quiz, Табла и Сантасе 66 са новите попълнения към най-успешната игра на карти в България – Белот БГ.

💪💪💪 Очакват те много новости и подобрен геймплей! 💪💪💪

При влизане в BelotBG, избери към коя от петте ни игри искаш да преминеш – Белот, Сантасе, Блато, Табла или Quiz. Всяка една от тях има собствени стаи и турнири. Добавихме фонова музика, обединихме баланса от чипове и диаманти за всички игри, създадохме нови интересни анимации, както и още много положителни промени!

👑👑👑 Защо да избереш Belot.BG? 👑👑👑

♠ Докажи, че си най-добрия в турнирите и грабни голямата награда!
♠ Играй с реални опоненти и спечели нови приятели.
♠ Модерен и изчистен дизайн с бързи анимации.
♠ Бонус система и реални подаръци.
♠ Съхраняване на прогреса без значение от устройството.
♠ Интересни класации разделени по категории.
♠ Възможност за игра във вертикално и хоризонтално положение на устройството.
♠ Единственият изцяло кросплатформен белот.

🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬 Belot.BG – Избери българския Белот! 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬

Играй на карти и спечели нови приятели в най-социалната игра на Бридж – Белот в България! Belot.BG е мултиплатформена игра Белот (Belot), която можеш да играеш онлайн, на мобилно устройство, във Facebook и на Smart TV.

💑 💑 💑 Силно интегриран социален елемент в играта 💑 💑 💑

За разлика от традиционната игра Belot, Tabla и Santase, в Belot.BG е силно заложен социалния елемент в играта: чат, подаръци и др., за по-голямо удовлетворение на играчите.

❓❓❓Какво е Белот❓❓❓
Бридж – Белот или за кратко Белот (Belot) е популярна игра на карти в България. В най-разпространената си форма белотът се играе от четирима човека по двойки с тесте от 32 карти: 7, 8, 9, 10, J (вале), Q (дама), K (поп), A (асо) от четирите бои (спатия, каро, купа, пика).

❓❓❓Какво е Табла❓❓❓
Таблата е настолна игра предназначена за двама човека. Дъската за игра е разделена на 24 издължени черно-бели триъгълника, наречени позиции. Те са разположени в 4 различни квадрантa – собствено поле, или дом, на всеки играч (бял дом и черен дом) и две външни полета. Всеки участник започва играта с 15 пула.

❓❓❓Какво е Сантасе❓❓❓
Сантасе или Шестдесет и шест е картова игра, която се играе с 24 карти. Необходимите за игра карти се получават като от тесте от 32 карти се премахнат седмиците и осмиците. Стойностите на картите, с които се играе, са: 9=0; J=2; Q=3; K=4; 10=10; A=11. Анонси по време на разиграването могат да донесат точки в играта. Те са съответно комбинация от Дама и Поп (Q и K) от един цвят като стойностите са съответно 20 за нормален цвят и 40 за козов.

❓❓❓ Какво е Блато❓❓❓
Блато (3-5-8) е игра с карти за трима играчи. Използва се стандартно тесте от 52 карти, като всеки играч получава по 16 карти, а 4 остават за талона. Силата на картите в низходящ ред е: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

❓❓❓Какво е Quiz❓❓❓
Quiz (Trivia) ти дава възможността да обогатиш общата си култура, докато се забавляваш! Знанието е сила – затова създадохме игра, в която лесно да научаваш нови и интересни факти. Отговаряй на въпроси от любими категории като животни, музика, спорт, изкуство, литература, география, наука, математика, забавление и история.

🎺 🎺 🎺 Какво предстои? 🎺 🎺 🎺

Belot.BG не спира да се развива! Очаквайте предстоящите версии, в които ще продължим да ви изненадваме и подобряваме качеството на играта.

🎇🎇🎇 Истински фенове на Белот? 🎇🎇🎇
Вашето мнение е важно за нас! Пишете ни на [email protected] или във Facebook – www.fb.com/play.belot. Всяко предложение ще бъде оценено и градивно използвано, за да постигнем най-добрия Белот в България!
🎉🎉🎉 Belot.BG is growing! 🎉🎉🎉

In addition to your favorite game Belote, you will now have the opportunity to enjoy Swamp, Backgammon, Santa and Quiz completely free in the same application!

🎈🎈🎈 Play Trivia, Swamp, Backgammon, Santase and Belote in one place! 🎈🎈🎈

We worked hard to develop a platform that supports everyone’s favorite board and card games. Game of Blato, Quiz, Backgammon and Santase 66 are the new additions to the most successful card game in Bulgaria – Belot BG.

💪💪💪 Lots of news and improved gameplay await you! 💪💪💪

When entering BelotBG, choose which of our five games you want to switch to – Belot, Santase, Blato, Tabla or Quiz. Each of them has its own rooms and tournaments. We added background music, combined the balance of chips and diamonds for all games, created new interesting animations, as well as many more positive changes!

👑👑👑 Why choose Belot.BG? 👑👑👑

♠ Prove that you are the best in tournaments and grab the grand prize!
♠ Play with real opponents and win new friends.
♠ Modern and clean design with fast animations.
♠ Bonus system and real gifts.
♠ Save progress regardless of the device.
♠ Interesting rankings divided into categories.
♠ Ability to play in vertical and horizontal position of the device.
♠ The only fully cross-platform white.

Lot 🇧🇬 🇧🇬 Belot.BG – Choose the Bulgarian Belot! 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬

Play cards and win new friends in the most social game of Bridge – Belot in Bulgaria! Belot.BG is a multiplatform game Belot (Belot), which you can play online, on a mobile device, on Facebook and on Smart TV.

💑 💑 💑 Highly integrated social element in the game 💑 💑 💑

Unlike the traditional game Belot, Tabla and Santase, Belot.BG has a strong social element in the game: chat, gifts, etc., for greater satisfaction of the players.

“What is Belot?”
Bridge – Belot or Belot for short is a popular card game in Bulgaria. In its most common form, white is played by four people in pairs with a deck of 32 cards: 7, 8, 9, 10, J (jack), Q (queen), K (pop), A (ace) of the four suits. (spatia, diamond, bowl, spade).

“What is Backgammon?”
Backgammon is a board game designed for two people. The game board is divided into 24 elongated black and white triangles called positions. They are located in 4 different quadrants – each player’s own field, or home (white house and black house) and two outside fields. Each participant starts the game with 15 checkers.

“What is Santase?”
Santase or Sixty-six is ​​a card game that is played with 24 cards. The cards needed for the game are obtained by removing the weeks and eights from a deck of 32 cards. The values ​​of the cards to be played are: 9 = 0; J = 2; Q = 3; K = 4; 10 = 10; A = 11. Announcements during the playoffs can bring points to the game. They are respectively a combination of Lady and Pop (Q and K) of one color and the values ​​are respectively 20 for normal color and 40 for trump.

❓❓❓ What is Blato❓❓❓
Swamp (3-5-8) is a card game for three players. A standard deck of 52 cards is used, with each player receiving 16 cards and 4 remaining for the coupon. The power of the cards in descending order is: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

“What is Quiz?”
Quiz (Trivia) gives you the opportunity to enrich your general culture while having fun! Knowledge is power – that’s why we created a game in which you can easily learn new and interesting facts. Answer questions from favorite categories such as animals, music, sports, art, literature, geography, science, math, entertainment and history.

🎺 🎺 🎺 What’s next? 🎺 🎺 🎺

Belot.BG does not stop developing! Expect the upcoming versions, in which we will continue to surprise you and improve the quality of the game.

🎇🎇🎇 Real Belot fans? 🎇🎇🎇
Your opinion is important to us! Write to us at [email protected] or on Facebook – www.fb.com/play.belot. Each proposal will be evaluated and used constructively to achieve the best Belote in Bulgaria!
– Тествай знанията си по различни теми срещу други играчи
– Интересни категории като забавление, наука, спорт и много други
– Разнообразни въпроси с различна трудност
– Научавай нови неща, докато се забавляваш